01คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ผสมเทียม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตในฟาร์มโคนม

02คู่มือเวชปฏิบัติ เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า

03คู่มือปศุสัตว์OK

04คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนงานบริการสนับสนุนเสบียงสัตว์

05คู่มือการใช้งานสถานกักกันสัตว์ที่พัก_เจ้าหน้าที่

06คู่มือการใช้งานการขออนุญาตเข้าผ่านออกนอกราชอาณาจักร_เจ้าหน้าที่

07คู่มือการใช้งานการอนุญาตให้ทำการค้าขายสัตว์ ซากสัตว์_เจ้าหน้าที่

08คู่มือการใช้งานการขอและอนุญาตเคลื่อนย้ายภายในราชอาณาจักร_เจ้าหน้าที่