01คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ผสมเทียม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตในฟาร์มโคนม

02คู่มือการประเมินและคัดเลือกรูปร่างโคนม

03คู่มือเวชปฏิบัติ เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า

04คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

05คู่มือวิธีการติดตั้งเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน ปี 2567

06คู่มือปศุสัตว์OK

07คู่มือเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี

08คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนงานบริการสนับสนุนเสบียงสัตว์

09คู่มือการสอบสวนโรคระบาดสัตว์สำหรับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ระดับอำเภอ

10คู่มือการทำลายสัตว์ปีกสำหรับผู้ปฏิบัติงาน(ฉบับปรับปรุง)

11คู่มือการใช้งานสถานกักกันสัตว์ที่พัก_เจ้าหน้าที่

12คู่มือการใช้งานการขออนุญาตเข้าผ่านออกนอกราชอาณาจักร_เจ้าหน้าที่

13คู่มือการใช้งานการอนุญาตให้ทำการค้าขายสัตว์ ซากสัตว์_เจ้าหน้าที่

14คู่มือการใช้งานการขอและอนุญาตเคลื่อนย้ายภายในราชอาณาจักร_เจ้าหน้าที่