วิสัยทัศน์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
     - องค์กรผู้นำปศุสัตว์ มุ่งมั่นพัฒนาพร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

   พันธกิจตามกฎหมายของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
     - วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
     - พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
     - ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาโรคสัตว์
     - กำกับ ดูแลและอำนวยความสะดวกให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรฐานที่กำหนด

 

   เป้าประสงค์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
     - ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเลี้ยงสัตว์
     - พัฒนาสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานมีความปลอดภัยด้านอาหาร
     - พัฒนาเป็นพื้นที่เขตปลอดโรคระบาดสัตว์
     - เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
     - การให้บริการที่ดี

 

   วัฒนธรรมของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
      - ทุกคนมีเกียรติและศักดิ์ศรีของการเป็นข้าราชการที่ดี

 

   ค่านิยมของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
      - ทำงานเป็นทีม มุ่งผลสัมฤทธิ์ รับผิดชอบต่อประชาชน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง