01.การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งและดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์

02.การขอใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์

03.การขอใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์

04.การขอยกเลิกกิจการสถานพยาบาลสัตว์

05.การขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนสถานสงเคราะห์สัตว์

06.การขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์

07.การขอหนังสืออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์

08.การขอใบอนุญาตนำหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร (ร.3 _ร.4 _ร.5)

09.การขอใบอนุญาตให้ทำการค้าสัตว์ ซากสัตว์ น้ำเชื้อ หรือเอ็มบริโอ (ร.10_1 ร.10_2 ร.10_3)

10.การขอใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

11.การขอใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

12.การแจ้งการฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์เพื่อการส่งออก

13.การรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่โรงฆ่าสัตว์เพื่อการส่งออก

14.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ระยะที่ 1

15.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ระยะที่ 2