01.การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งและดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ (N)

02.การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งและดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์

03.การขอใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์

04.การขอใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์

05.การขอยกเลิกกิจการสถานพยาบาลสัตว์

06.การขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนสถานสงเคราะห์สัตว์

07.การขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์

08.การขอหนังสืออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์

09.การขอใบอนุญาตนำหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร (ร.3 _ร.4 _ร.5)

10.การขอใบอนุญาตให้ทำการค้าสัตว์ ซากสัตว์ น้ำเชื้อ หรือเอ็มบริโอ (ร.10_1 ร.10_2 ร.10_3)

11.การขอใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

12.การขอใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

13.การแจ้งการฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์เพื่อการส่งออก

14.การรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่โรงฆ่าสัตว์เพื่อการส่งออก

15.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ระยะที่ 1

16.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ระยะที่ 2

 


1


1


1