1.ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement)
สำหรับผู้ประกอบการ

2. ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์

01

คู่มือการใช้งาน คลิกอ่านรายละเอียด

02

คู่มือการใช้งาน คลิกอ่านรายละเอียด 
 

3.ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (DLD e-Regist)

 

4. ระบบปศุสัตว์ไทย 4.0 (DLD 4.0)

dlderegist

คู่มือการใช้งาน คลิกอ่านรายละเอียด

dld4forweb

คู่มือการใช้งาน คลิกอ่านรายละเอียด 

แนะนำการใช้งานระบบปศุสัตว์ไทย 4.0 (DLD 4.0) คลิกเพื่อรับชม