วันที่ 26 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับสนง.ปศอ.แหลมสิงห์, สนง.ปศอ.ขลุง, สนง.ปศอ.โป่งน้ำร้อน, สนง.ปศอ.สอยดาว และสนง.ปศอ.มะขาม ให้บริการประชาชนโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนหนองตาคง ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี โดยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัข-แมว ฉีดยาคุมกำเนิด และผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว

 

 


ผลการปฏิบัติงานดังนี้
     - ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
          - สุนัข จำนวน 11 ตัว
          - แมว จำนวน 5 ตัว
     - ฉีดยาคุมกำเนิด
          - สุนัข จำนวน 10 ตัว
          - แมว จำนวน 3 ตัว
     - ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว
          - สุนัข จำนวน 3 ตัว
          - แมว จำนวน 5 ตัว

 

  

 

 

  

 


 

     วันที่ 26 ธันวาคม 2560 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นำเกษตรกรพื้นที่อ.ท่าใหม่และ อ.เขาคิชฌกูฎ เข้าร่วมสัมมนา เครือข่ายผู้เลี้ยงกระบือภาคกลาง ณ จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครนายก

 

  

 

 

  

 


 

     วันที่ 21 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์เขต2 ดำเนินการคัดเลือกกิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานดีเด่นให้เป็นที่ปรากฏต่อสาธารณะ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการสร้างผลงานให้กับผู้ที่ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ ผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ส่งเข้าคัดเลือก 2 ประเภท คือ ประเภทพันธุกรรมและเทคโนโลยี และประเภทปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธู์

 

  

 

 

  

 


 

     วันที่ 25 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรีร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอมะขาม
ปฏิบัติงานตอนสุกรเพศผู้จำนวน 5 ตัว ณ ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ม.8 ต.ท่าหลวง อ.มะขาม
จ.จันทบุรี

 

  

 

 

  

 


 

     วันที่ 21 ธันวาคม 2560 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนายายอาม และงานปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ อบรมเกษตรกรโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ได้พบปะพูดคุยกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลกระแจะ