วันที่ 6 เมษายน 2560 ปศุสัตว์สัตว์เขต 2 นำโดย ท่านอำพันธุ์ เวฬุตันติ พร้อมด้วยปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรีและเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี เจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดจันทบุรี เจ้าหน้าที่กรมวิชาการการเกษตร ปฏิบัติงานตรวจสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ร้านจำหน่ายผักและผลไม้ ร้านจำหน่ายสินค้าประมง ณ ตลาดเจริญสุข เลขที่88/4 ถ.พระยาตรัง อ.เมือง จ.จันทบุรี ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 1-7 เมษายน 2560 โดยดำเนินการดังนี้
1.ตรวจประเมินสุขอนามัยสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์
2.ตรวจสอบใบอนุญาตค้าซาก (แบบ ร.10/1) พร้อมให้คำแนะนำผู้ประกอบการให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย
3.สุ่มเก็บตัวอย่างกล้ามเนื้อโค สุกร ไก่เนื้อ เพื่อตรวจหายาปฏิชีวนะ สารเร่งเนื้อแดงและเชื้อจุลินทรีย์
4.ประชาสัมพันธ์ แจกเอกสารแนะนำโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ ok)
จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าตรวจประเมิน รวม 6 ราย
1. ร้านเจ๊นัท เนื้อสุกร 100 ก.ก/วัน เนื้อสุกรนำมาจากโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองจันทบุรี
2. ร้านเฮียโต้งหมูสด เนื้อสุกร 200 ก.ก./วัน เนื้อสุกรนำมาจากโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองจันทบุรี
3. เจ๊นันหมูสด เนื้อสุกร 100 กิโลกรัมต่อวัน เนื้อไก่ 70 กิโลกรัมต่อวัน เนื้อสุกรนำมาจากโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองจันทบุรี เนื้อไก่นำมาจากโรงฆ่าสัตว์ PAF
4. สมปองหมูสด เนื้อสุกร 80 ก.ก./วัน เนื้อสุกรนำมาจากโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองจันทบุรี
5. สมนึกหมูสด 80 ก.ก./วัน เนื้อสุกรนำมาจากโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองจันทบุรี
6. บังลี่ไก่สด เนื้อไก่ 10 ตัว/วัน , เนื้อเป็ด 2 ตัว/วัน ซื้อจากบริษัทเบทาโกร เก็บตัวอย่างทั้งหมด 3 ตัวอย่าง 1. กล้ามเนื้อสุกร 1 ตัวอย่าง 2. กล้ามเนื้อไก่ 1 ตัวอย่าง 3. กล้ามเนื้อเป็ด 1 ตัวอย่าง

  

 


 

     วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ นำเกษตรกรศึกษาดูงานโครงการ Smart Farmer ต้นแบบ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

 

  

 

 

  

 


 

     วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560  สำนักงานปศุสัตว์เขต2  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนการปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก่งหางแมว คัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ระดับเขต
บ้านนายสละ ขุนทา และตรวจเยี่ยม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว

 

  

 

 

  

 


 

     วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ตรวจเยี่ยมและติดตามการฉีดวัคซีนโรคปากและปากเท้าเปื่อย เฮโมรายิกเซฟติซีเมีย โคของเกษตรกรอำเภอแก่งหางแมว

 

  

 

 

  

 


 

     วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560  นายวิโรจน์ ประยูรวิวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอมะขาม และเจ้าหน้าที่นักวิชาการจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ  จังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๐  ณ. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี