แบบฟอร์มที่ 1 แบบรายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) รอบที่ 1 2560

แบบฟอร์มที่ 2.1 ความสามารถและทักษะที่ต้องพัฒนา รอบการประเมินที่ 1 ปี 2560

แบบฟอร์มที่ 2.2 สมรรถนะที่ต้องพัฒนา รอบการประเมินที่ 1 ปี 2558

แบบฟอร์มที่ 3.1 แบบฟอร์มสรุปรายงานตามตัวชี้วัด ข้าราชการ รอบการประเมินที่ 1 ปี 2560

แบบฟอร์มที่ 3.2 แบบฟอร์มสรุปรายงานตามตัวชี้วัด พนักงานราชการ รอบการประเมินที่ 1 ปี 2560

แบบฟอร์มที่ 4 การประเมินให้คะแนนตนเองตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1 ปี 2560

โครงการที่พัฒนาโดดเด่นของหน่วยงานในรอบ 1/2560 คือ โครงการขอใบอนุญาตให้ทำการค้าสัตว์หรือซากสัตว์

 

 

หลักฐานประกอบการประเมิน

1.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการ

2.ประชุมคณะทำงาน

3.ขออนุมัติโครงการ

4.แจ้งปรับเปลี่ยนบุคคลเป้าหมาย สถานที่ และหลักสูตร / เรื่องเดิม แจ้งอำเภอเข้าร่วม

5.รายชื่อผู้เข้าอบรม

6.เฉลยแบบทดสอบ

6.1 แบบประเมินสมรรถนะที่ต้องพัฒนา การทำงานเป็นทีม(ก่อนอบรม)

6.2 แบบประเมินสมรรถนะที่ต้องพัฒนา การทำงานเป็นทีม(หลังอบรม)

6.3 แบบประเมินความสามารถ/ทักษะที่ต้องพัฒนา การรอบรู้เรื่อง หลักเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน(ก่อนอบรม)

6. แบบประเมินความสามารถ/ทักษะที่ต้องพัฒนา การรอบรู้เรื่อง หลักเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน(หลังอบรม)

7.สรุปผลการทดสอบความรู้

8.หนังสือรายงานกองการเจ้าหน้าที่ภาพการประชุมคณะทำงาน
ภาพการอบรม