รายงานแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา IDP A

รายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา IDP A

รายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา IDP A (Excel)

แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล IDP B

 

 

หลักฐานประกอบการประเมิน

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการ

2. ประชุมคณะทำงาน

3. ขออนุมัติโครงการ

4. หลักฐานขั้นตอนการวางแผน

5. ภาพ โครงการ

6. การประเมินข้าราชการและพนักงานราชการ

7. ประเมินติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ของข้าราชการและพนักงานราชการภาพการประชุมคณะทำงาน

 

 

 
 ภาพการอบรม