pic025 

     วันที่ 14 มกราคม 2563 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมพร้อมนำเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมว จำนวน 20 ราย เข้าศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ สุระสิงห์ฟาร์ม 16/1 ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง