pic025 

     วันที่ 28 มกราคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ดำเนินการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเลี้ยงปศุสัตว์ ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 10 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บ้านปลา-ธนาคารปู) ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี