วันที่ 24 มกราคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอขลุง อบรมอาสาปศุสัตว์ โครงการกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 50 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังสรรพรถ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี