pic025 

     วันที่ 16 มกราคม 2563 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เฉพาะ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 10 ราย ในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านวังกะแพร ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี