pic025

 

      วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสอยดาว ดำเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมสร้างผู้นำเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์ (Young Smart Farmer) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 10 ราย เป็นเกษตรกรอายุระหว่าง 17-45 ปี ณ สชาติฟาร์ม 62/1 หมู่ที่ 15 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี