Sticker2

Note

“ปศุสัตว์จันทบุรี แสดงพลังต่อต้านคอร์รับชั่น ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance" คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” 
     วันที่ 29 พฤศจิกายน เวลา 13.30 น. น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ร่วมประกาศเจตนารมณ์เนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รับชั่นสากล(ประเทศไทย) 9 ธันวาคมของทุกปี ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance" คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี พร้อมนี้ ได้จัดกิจกรรมแสดงพลังต่อต้านการทุจริต เพื่อแสดงเจตจำนง ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการใช้กลไกการประสานความร่วมมือกับภาครัฐทั้งฝ่ายประจำและฝ่ายการเมือง ภาครัฐวิสาหกิจ เอกชน ภาคประชาสังคม เป็นรากฐานสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CP) ให้สูงขึ้น รวมทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และปลุกกระแสสังคมไม่ทนต่อการทุจริตให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน @ครอบครัวปศุสัตว์ “ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง” #กรมปศุสัตว์