65 07 1

คลิกเพื่อเข้าสู่ Dashboard ข้อมูลการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด (กพร.ปจ.)