pic025

      วันที่ 26 มีนาคม 2564 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก่งหางแมว อบรมเกษตรกรภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้กับ Smart Farmer การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ขั้นพื้นฐาน" ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 10 ราย ณ ที่ทำการกลุ่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี