pic001

 

      วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้มอบหมายให้นายฤหัส ไชยศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี, ผู้แทนผู้อำนวยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี, ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี, ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี, ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี, ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นของพื้นที่ และปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี รวมถึงคณะทำงาน เข้าตรวจสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ชนิดสุกร กฆ.1 โรงฆ่าสัตว์ของบริษัทหมู่บ้านหนองหว้า จำกัด สถานที่ตั้ง 18/18 ม.12 ต.ช้างข้าม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี อัตรากำลังผลิต 300 ตัว/วัน