pic001

 

     วันที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ อบต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และยกระดับคุณภาพการประกอบกิจการร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์และไข่สด ให้มีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ทันต่อโลกที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการจำหน่ายเนื้อสัตว์และไข่ที่ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยต่อผู้บริโภค พร้อมทั้งดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ "ปศุสัตว์ OK" ให้แก่หน่วยงานราชการ ผู้ประกอบกิจการร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์และไข่สด และประชาชนทั่วไป เพื่อเผยแพร่ตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์ OK ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

@ครอบครัวปศุสัตว์
“ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”
#กรมปศุสัตว์