กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์


แผนผังกระบวนการวางแผนของส่วนราชการ


ปัจจัยที่นำมาประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์


การทำให้แผนปฏิบัติราชการบรรลุผล


ประเด็นที่สำคัญของแผนปฏิบัติราชการ


ทรัพยากรบุคคลที่ตอบสนองเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์