pic025 

     วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี และเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Shief of Operation) ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี