pic025 

     วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี และเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Shief of Operation) ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี

 

 

 

 

 

 

   

   

 


pic025 

     วันที่ 2 ธันวาคม 2563 นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันดินโลก และคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี นำหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว โดยมีประชาชนผู้มาขอรับบริการด้านปศุสัตว์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมัน 16 ราย สุนัขเพศผู้จำนวน 3 ตัว เพศเมียจำนวน 9 ตัว
เเมวเพศผู้จำนวน 4 ตัว เพศเมียจำนวน 9 ตัว
รวมให้บริการทั้งสิ้นจำนวน 25 ตัว
ณ สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

 

 

 

 

 

 

   

   

 


pic025 

     วันที่  10 พฤศจิกายน 2563  นายสมชาย เศรษฐ์เวคิน นายสัตวแพทย์ขำนาญการพิเศษรักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นายพนม  มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 2 พร้อมคณะเข้าตรวจติดตามงานโครงการเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์ ด้านเครือข่ายปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์ ณ โชคประเวศน์ฟาร์ม โดยนายประเวศ เขียวสด บ้านเลขที่ 25/2 หมู่ที่ 2 ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

 

 

 

 

 

 

   

   

 


pic025 

     วันที่ 18  พฤศจิกายน 2563 นายสุธี  ทองเเย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2564 โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี นำหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ออกหน่วยให้บริการ ประชาชน ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว โดยมีผู้มาขอรับบริการด้านปศุสัตว์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ผ่าตัดทำหมัน18 ราย
สุนัขเพศผู้จำนวน 3 ตัว เพศเมียจำนวน 18 ตัว
เเมวเพศผู้จำนวน 11 เพศเมียจำนวน 17 ตัว
รวมให้บริการ ทั้งสิ้นจำนวน 49 ตัว
ณ โรงเรียนบ้านโชคดี ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 

 

 

 

 

 

   

   

 


pic025 

     วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และกลุ่มยุทธศาตร์ฯ ให้คำแนะนำเกษตรกรในการเตรียมความพร้อมโครงการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่น เเห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 สาขาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ระดับเขต ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลกระแจะ ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี