pic025 

     วันที่ 28 ตุลาคม 2563 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองจันทบุรี ให้บริการทำหมันสุนัข-แมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 17 ตัว ณ วัดเขาแก้ว ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี