pic025 

     วันที่ 28 มกราคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ดำเนินการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเลี้ยงปศุสัตว์ ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 10 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บ้านปลา-ธนาคารปู) ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 


pic025 

     วันที่ 20 มกราคม 2563 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาคิชฌกูฏ ฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอเขาคิชฌกูฏ ตามโครงการพัฒนาอาสาปศุสัตว์สู่ Smart Farmer จำนวน 10 ราย ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี พร้อมศึกษาดูงาน

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 


pic025 

     วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรีได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดจันทบุรี ณ เทศบาลพลับพลานารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

 

 

 

  

 

 

  

 


pic025 

     วันที่ 16 มกราคม 2563 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เฉพาะ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 10 ราย ในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านวังกะแพร ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

 

 

 

  

 

 

  

 


pic025 

     วันที่ 14 มกราคม 2563 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมพร้อมนำเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมว จำนวน 20 ราย เข้าศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ สุระสิงห์ฟาร์ม 16/1 ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง