pic025

 

      วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก่งหางแมว ฝึกอบรมเกษตรกรทำผลิตภัณฑ์ด้านปศุสัตว์  ตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 10 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (ศพก.) ด้านปศุสัตว์ หมู่ทึ่ 4 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี