pic025

 

      วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสอยดาว จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร"การเชื่อมโยงระบบการผลิตและการบริหารจัดการด้านตลาดโคเนื้อ" ณ ศาลาประชาคมบ้านเตาถ่าน ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว โดยมี อ.วิบูลย์ ไวยสุระสิงห์(สุระสิงห์ฟาร์ม) /เกษตรอำเภอสอยดาว/ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และคำแนะ