pic001

 

     วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี พร้อมน.สพ.ปราโมช พวงชมพู หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และนายหาญ แก้วนุ่ม ผู้แทนปศุสัตว์อำเภอแก่งหางแมว ลงพื้นที่ฟาร์มไก่ไข่และโรงคัดไข่จันทบุรี ของบริษัท ซีพีเอฟ จำกัด(มหาชน) สาขาจันทบุรี ตั้งอยู่ ม.4 ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว มีนายพยุงศักดิ์ บุตรดีจีน เป็นผู้จัดการ ปัจจุบันมีแม่ไก่ไข่ยืนกรงประมาณ 380,000 ตัว โรงเรือนเลี้ยง 7 หลัง ผลผลิตไข่ประมาณ 340,000 ฟองต่อวัน เพื่อตรวจสอบการปลดแม่ไก่ไข่ ตามที่ได้ขอความร่วมมือให้ปลดแม่ไก่ไข่ยืนกรงไม่ให้อายุเกิน 78 สัปดาห์ จนถึงสิ้นเดือน ก.พ.67 หลังจากนั้นขอให้ปลดแม่ไก่ไข่ยืนกรงไม่ให้อายุเกิน 80 สัปดาห์ ตามมติของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์(Egg Board) ที่มีการประชุมหารือร่วมกับผู้แทนสมาคมผู้ผลิตไข่ไก่ ผู้แทนสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ และผู้แทนผู้ประกอบการไก่ไข่พันธุ์ ให้ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการรายใหญ่ ที่เลี้ยงไก่ไข่ ตั้งแต่ 100,000 ตัวขึ้นไป ปลดแม่ไก่ไข่ยืนกรงที่อายุเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการผลิตไข่ไก่ภายในประเทศ และเป็นการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ ไม่ให้ราคาตกต่ำจากการที่มีผลผลิตไข่ไก่ในตลาดมากเกินไป โดยปัจจุบันราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มขายฟองละ 3.40 บาท ในขณะที่ต้นทุนการผลิตมีแนวโน้มสูงขึ้นจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิง อาหารสัตว์ และพันธุ์สัตว์ที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยได้รับความเดือดร้อน จากการตรวจสอบอายุการปลดแม่ไก่ไข่ที่ผ่านมา พบว่าปลดแม่ไก่ไข่ที่อายุ 77 สัปดาห์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการรายใหญ่เป็นอย่างดี พร้อมนี้ ได้ให้คำแนะนำการปรับปรุงระบบการบำบัดน้ำเสียภายในฟาร์มให้เหมาะสม

@ครอบครัวปศุสัตว์
“ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”
#กรมปศุสัตว์