pic001

 

     วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้นางสุภาพร จันทวิสูตร นักวิชาการสัตวบาลและนางสาวสุกัญญา คำอ่อน เจ้าพนักงานสัตวบาล จากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดเวทีการมีส่วนร่วมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี โดยมี พ.ต.ท.สมเกียรติ กุดหอม และผู้นำกลุ่มเกษตรกร นายภัทรวุฒิ บุญยัง พร้อมนักเรียนที่ดูแลเรื่องปศุสัตว์ และเกษตรกรเข้าร่วมอบรม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน ด้านการดูแลสัตว์ที่เลี้ยงในโรงเรียน เพื่อเป็นอาหารกลางวัน เสริมสร้างโปรตีนให้กับนักเรียน ให้คำแนะนำแก่ครูและนักเรียน ในการดูแลสุขภาพสัตว์ในช่วงฤดูร้อนที่กำลังจะมาถึง ให้ความรู้แก่เกษตรกรในชุมชนที่รับพันธุ์สัตว์ขยายผลจากโรงเรียน ทำให้เกิดอาชีพใหม่แก่เกษตรกร สามารถพึ่งพาตนเองได้และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข คือ ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน และ 2 เงื่อนไขคือ มีคุณธรรมและความรู้ สร้างความยั่งยืนในอาชีพต่อไป

@ครอบครัวปศุสัตว์
“ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”
#กรมปศุสัตว์