ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ขายทอดตลาด
ด้วยจังหวัดจันทบุรี โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน 19 รายงาน (เอกสารแนบ)

อ่านรายละเอียด

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี