ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ขายทอดตลาด
ด้วยจังหวัดจันทบุรี โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน 19 รายงาน (เอกสารแนบ)

อ่านรายละเอียด

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี

ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อโคเนื้อเพศเมีย โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านรายละเอียด

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี

ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อ่านรายละเอียด

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี

ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง การประกวดราคาซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ ดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านรายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี