pic001

 

     6 พ.ย.66  เวลา 10.00 น. น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี บูรณาการงานกับนายสมหวัง ทองมั่นคง หัวหน้าด่านกักกันสัตว์จันทบุรี เจ้าหน้าที่ทหาร และตำรวจ เข้มงวดตรวจยานพาหนะที่ขนย้ายสินค้าเข้าออกชายแดนไทย-กัมพูชา ของพ่อค้า แม่ค้า ซึ่งจะมีการส่งออกด้านปศุสัตว์ ได้แก่ ลูกไก่เนื้อ เนื้อไก่ ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ไก่ เป็นต้น รวมทั้งตรวจสัมภาระของประชาชนที่นำติดตัวเข้ามาภายในประเทศ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน ป้องกันการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์และเนื้อสัตว์ข้ามแดน ที่อาจนำเชื้อโรคระบาดสัตว์ติดมากับเนื้อสัตว์ โดยเฉพาะโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก และโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารแก่ผู้บริโภค และปกป้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ไม่ให้ได้รับผลเสียหายจากโรคระบาดสัตว์ รวมทั้ง การลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์เถื่อน มาแทรกแซงกลไกการตลาดในประเทศ ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกัน ปราบปรามการลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์ตามนโยบายประกาศสงครามกับสินค้าการเกษตรที่ผิดกฎหมาย ควบคู่กับการตรวจสอบห้องเย็นเก็บเนื้อสัตว์ภายในประเทศ ทั้งนี้ ได้ให้เครือข่ายอาสาปศุสัตว์ สืบข่าวการลักลอบเคลื่อนย้ายตามแนวชายแดนอีกด้วย ผู้ฝ่าฝืนเคลื่อนย้ายสัตว์และเนื้อสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต จะถูกดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 กำหนดโทษ จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอายัดหรือยึดเนื้อสัตว์นำไปทำลายทั้งหมด หากประชาชนมีเบาะแสหรือพบเห็นการกระทำความผิดกฎหมายด้านปศุสัตว์ สามารถโทรแจ้งได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี โทร 039 312601

@ครอบครัวปศุสัตว์
“ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”
#กรมปศุสัตว์