ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co - ordinator : DLD - c)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1/2566


1.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์ (DLD Co - ordinator : DLD - C) ในระดับพื้นที่

     • คำสั่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ที่ 71/2565 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2565

  

2.แผนงานและภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

     • รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

 

3.รายงานการประชุมและหนังสือแจ้งรายงานการประชุมให้แก่หน่วยงานภายในจังหวัด

     • รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ (DLD-C) พื้นที่จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2566

     • รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ (DLD-C) พื้นที่จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2/2566

     • รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ (DLD-C) พื้นที่จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 3/2566

     • รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ (DLD-C) พื้นที่จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 4/2566


4.รูปภาพหรือเอกสารแสดงการประสานงานราชการระหว่างหน่วยงานของกรมปศุสัตว์และหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัด

     • ภาพถ่ายการประชุมคณะกรรมการฯ (DLD-C) พื้นที่จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2566

     • ภาพถ่ายการประชุมคณะกรรมการฯ (DLD-C) พื้นที่จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2/2566

     • ภาพถ่ายการประชุมคณะกรรมการฯ (DLD-C) พื้นที่จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 3/2566

     • ภาพถ่ายการประชุมคณะกรรมการฯ (DLD-C) พื้นที่จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 4/2566


5.รายงานสรุปผลการดำเนินการเสนอกรมปศุสัตว์

     • สรุปผลการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่ จังหวัดจันทบุรี (DLD Co - ordinator : DLD – C ) รอบ 1/2566

 

6.รูปภาพหรือเอกสารแสดงผลลัพธ์ในการดำเนินการตามแผนและภารกิจที่มีการขับเคลื่อนที่ประสบความสำเร็จ

     • ผลลัพธ์ในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่ จังหวัดจันทบุรี (DLD Co - ordinator : DLD – C )