ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co - ordinator : DLD - c)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 2/2566


1.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์ (DLD Co - ordinator : DLD - C) ในระดับพื้นที่

     • คำสั่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ที่ 71/2565 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2565

  

2.แผนงานและภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

     • รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

 

3.รายงานการประชุมและหนังสือแจ้งรายงานการประชุมให้แก่หน่วยงานภายในจังหวัด

3.1หนังสือเชิญประชุม

     • หนังสือเชิญประชุม DLD-C ครั้งที่ 5

     • หนังสือเชิญประชุม DLD-C ครั้งที่ 6

     • หนังสือเชิญประชุม DLD-C ครั้งที่ 7

     • หนังสือเชิญประชุม DLD-C ครั้งที่ 8

     • หนังสือเชิญประชุม DLD-C ครั้งที่ 9

     • หนังสือเชิญประชุม DLD-C ครั้งที่ 10


3.2วาระการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์

     • วาระการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 5

     • วาระการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 6

     • วาระการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 7

     • วาระการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 8

     • วาระการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 9

     • วาระการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 10


3.3รายงานการประชุมและหนังสือแจ้งรายงานการประชุมให้แก่หน่วยงานภายในจังหวัด

     • รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ (DLD-C) พื้นที่จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 5/2566

     • รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ (DLD-C) พื้นที่จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 6/2566

     • รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ (DLD-C) พื้นที่จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 7/2566

     • รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ (DLD-C) พื้นที่จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 8/2566

     • รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ (DLD-C) พื้นที่จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 9/2566

     • รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ (DLD-C) พื้นที่จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 10/2566


4.รูปภาพหรือเอกสารแสดงการประสานงานราชการระหว่างหน่วยงานของกรมปศุสัตว์และหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัด

     • ภาพถ่ายการประชุมคณะกรรมการฯ (DLD-C) พื้นที่จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 5/2566

     • ภาพถ่ายการประชุมคณะกรรมการฯ (DLD-C) พื้นที่จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 6/2566

     • ภาพถ่ายการประชุมคณะกรรมการฯ (DLD-C) พื้นที่จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 7/2566

     • ภาพถ่ายการประชุมคณะกรรมการฯ (DLD-C) พื้นที่จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 8/2566

     • ภาพถ่ายการประชุมคณะกรรมการฯ (DLD-C) พื้นที่จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 9/2566

     • ภาพถ่ายการประชุมคณะกรรมการฯ (DLD-C) พื้นที่จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 10/2566


5.รายงานสรุปผลการดำเนินการเสนอกรมปศุสัตว์ พร้อมปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

     สรุปผลการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่ จังหวัดจันทบุรี (DLD Co - ordinator : DLD – C ) รอบ 2/2566

     • แผนงาน : โครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อเพิ่มรายได้

     • แผนงาน: โครงการขยายพื้นที่การปลูกพืชอาหารสัตว์ เพื่อลดต้นทุนด้านอาหารสัตว์

     • แผนงาน: โครงการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน และเฝ้าระวังการกระทำผิด

     • แผนงาน: โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย

 

6.รูปภาพหรือเอกสารแสดงผลลัพธ์ในการดำเนินการตามแผนและภารกิจที่มีการขับเคลื่อนที่ประสบความสำเร็จ

     ผลลัพธ์ในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่ จังหวัดจันทบุรี (DLD Co - ordinator : DLD – C )

     • แผนงาน : โครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อเพิ่มรายได้

     • แผนงาน: โครงการขยายพื้นที่การปลูกพืชอาหารสัตว์ เพื่อลดต้นทุนด้านอาหารสัตว์

     • แผนงาน: โครงการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน และเฝ้าระวังการกระทำผิด

     • แผนงาน: โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย

 


ภาพการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2566

 

 

ภาพการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 6/2566

 

 

 


ภาพการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 7/2566

 

 

 


ภาพการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 8/2566

 

 

 


ภาพการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 9/2566

 

 

ภาพการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 10/2566

 

 

 


ภาพการมอบพันธุ์หญ้า

 

 

  


ภาพโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย

 

 

   


ภาพดำเนินการโครงการมาตรฐานโรงฆ่าฯ

 

 

   


ภาพการประชุมดำเนินโครงการโคฯ

 

 

   


ภาพโครงการฟาร์มเครือข่ายโคเนื้อเพิ่มรายได้ เพิ่มเติม

 

 

ภาพแปลงหญ้า ทุ่งเบญจา เดือนมิถุนายน

 

 

ภาพแปลงหญ้าที่ อ.เขาคิชฌกูฎ

 

 

ภาพมอบพันธุ์หญ้า สหกรณ์โคนมสอยดาว

 

 

ภาพแปลงกระถิน อ.นายายอาม

 

 

ภาพผสมเทียมโคเนื้อสร้างรายได้ ช่วงเดือนมิถุนายน

 

 

ภาพพ่นยาฆ่าเชื้อ ตรวจสอบโรงฆ่า เก็บตัวอย่าง