ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co - ordinator : DLD - c)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1/2567


1.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์ (DLD Co - ordinator : DLD - C) ในระดับพื้นที่

     • คำสั่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ที่ 71/2565 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2565

  

2.แผนงานและภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

     • รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

 

3.รายงานการประชุมและหนังสือแจ้งรายงานการประชุมให้แก่หน่วยงานภายในจังหวัด

3.1หนังสือเชิญประชุม

     • หนังสือเชิญประชุม DLD-C ครั้งที่ 1

     • หนังสือเชิญประชุม DLD-C ครั้งที่ 2

     • หนังสือเชิญประชุม DLD-C ครั้งที่ 3

     • หนังสือเชิญประชุม DLD-C ครั้งที่ 4

     • หนังสือเชิญประชุม DLD-C ครั้งที่ 5


3.2วาระการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์

     • วาระการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1

     • วาระการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2

     • วาระการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 3

     • วาระการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 4

     • วาระการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 5


3.3รายงานการประชุมและหนังสือแจ้งรายงานการประชุมให้แก่หน่วยงานภายในจังหวัด

     • รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ (DLD-C) พื้นที่จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2567

     • รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ (DLD-C) พื้นที่จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2/2567

     • รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ (DLD-C) พื้นที่จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 3/2567

     • รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ (DLD-C) พื้นที่จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 4/2567

     • รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ (DLD-C) พื้นที่จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 5/2567


4.รูปภาพหรือเอกสารแสดงการประสานงานราชการระหว่างหน่วยงานของกรมปศุสัตว์และหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัด

     • ภาพถ่ายการประชุมคณะกรรมการฯ (DLD-C) พื้นที่จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2567

     • ภาพถ่ายการประชุมคณะกรรมการฯ (DLD-C) พื้นที่จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2/2567

     • ภาพถ่ายการประชุมคณะกรรมการฯ (DLD-C) พื้นที่จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 3/2567

     • ภาพถ่ายการประชุมคณะกรรมการฯ (DLD-C) พื้นที่จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 4/2567

     • ภาพถ่ายการประชุมคณะกรรมการฯ (DLD-C) พื้นที่จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 5/2567


5.รายงานสรุปผลการดำเนินการเสนอกรมปศุสัตว์ พร้อมปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

     สรุปผลการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่ จังหวัดจันทบุรี (DLD Co - ordinator : DLD – C ) รอบ 1/2567

     • สรุปผล : การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติด้านปศุสัตว์

     • สรุปผล : โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย

     • สรุปผล : การดำเนินการตรวจสอบพัฒนามาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (ปศุสัตว์ ok)

 

6.รูปภาพหรือเอกสารแสดงผลลัพธ์ในการดำเนินการตามแผนและภารกิจที่มีการขับเคลื่อนที่ประสบความสำเร็จ

     ผลลัพธ์ในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่ จังหวัดจันทบุรี (DLD Co - ordinator : DLD – C )

     • เอกสารแสดงผลลัพธ์ : การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติด้านปศุสัตว์

     • เอกสารแสดงผลลัพธ์ : โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย

     • เอกสารแสดงผลลัพธ์ : การดำเนินการตรวจสอบพัฒนามาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (ปศุสัตว์ ok)

 


ภาพการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2567

 

 

ภาพการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2567

 

 

 


ภาพการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2567

 

 

 


ภาพการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2567

 

 

 


ภาพการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2567