nso

 

    วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายสมฤกษ์  ม่วงไหมทอง ปศุสัตว์อำเภอเขาคิชฌกูฏ พร้อมด้วย นางสาวประภาพรรณ  ครองเคหา  เจ้าพนักงานสัตวบาล และนางสาวมรกต  เชื้อสาย  ตำแหน่งผู้ช่วยจ้างเหมาบริการด้านสัตวแพทย์ ให้ความรู้นักเรียนเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1  จำนวน 28  คน  โรงเรียนบ้านเนินมหาด ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี ให้ความรู้เกี่ยวกพิษสุนัขบ้า การป้องกัน   การผ่าตัดทำหมัน  ซึ่งโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่อันตราย คนที่ถูกพิษสุนัขบ้า ไม่สามารถรักษาได้ตายทุกราย เกษตรกรที่เลี้ยงสุนัขและแมว ต้องนำสัตว์เลี้ยงรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปี