nso

 

    วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอดิเรก  จันทะศิลา  ปศุสัตว์อำเภอโป่งน้ำร้อน  ได้มอบหมายให้ นางสาววลีรัตน์  อินทเวช  เจ้าพนักงานสัตวบาล และนางสาวจรรยา บัวพิมพ์  จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ ลงพื้นที่ หมู่ที่  2 ตำบลเทพนิมิต  หมู่ที่  7  ตำบลหนองตาคง  อำเภอโป่งน้ำร้อน  จังหวัดจันทบุรี  ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคเนื้อจำนวนเกษตรกร 3 ราย  โคเนื้อจำนวน  7  ตัว และได้ฉีดยาถ่ายพยาธิ  เพื่อความสมบูรณ์ของโค พร้อมมอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรค  ให้ฉีดพ่นพื้นคอก  บริเวณที่สัตว์พักอาศัย  ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพสัตว์ช่วงอากาศเปลี่ยน