วันที่ 20 กรกฎาคม 2565  เวลา  09.00 น.  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโป่งน้ำร้อน  โดยนายอดิเรก จันทะศิลา  ปศุสัตว์อำเภอโป่งน้ำร้อน  มอบหมายให้นางสาววลีรัตน์  อินทเวช  เจ้าพนักงานสัตวบาล  และนางสาวจรรยา บัวพิมพ์  จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตว์แพทย์ ลงพื้นที่ตำบลคลองใหญ่ เพื่อดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองโครงการปศุสัตว์OKผ่านทางแอปพลิเคชั่นแผนที่Google Maps จำนวน1ราย ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี จากผู้ประกอบการ