วันที่ 20 กรกฎาคม 2565  เวลา 10.30 น. นายทยากร เพ็ชร์ผ่อง  ปศุสัตว์อำเภอนายายอาม มอบหมายให้นายสุนทร  บุญมีมาก เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ลงพื้นที่บ้านบ้านนายยวง โชติแสง เลขที่ 29/1 หมู่ 12 ตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามดูแลเกษตรกร ที่ได้รับการสนับสนุนพันธุ์เป็ดไข่   ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยพันธุ์เป็ดไข่ที่ได้รับมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีทุกตัว และได้ให้คำแนะนำในการเลี้ยงดูเป็ด พร้อมทั้งมอบยาปฏิชีวนะชนิดผงละลายน้ำ และยาฆ่าเชื้อสำหรับพ่นทำลายเชื่อโรครอบบริเวณเลี้ยงเป็ด