วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวจีนวรรณ สาระทัศนานันท์ ปศุสัตว์อำเภอเมืองจันทบุรี มอบหมายให้นายนที มาทรัพย์ เจ้าพนักงานสัตวบาลและนายภานุพงษ์ ดิษชัง พนักงานจ้างเหมาช่วยงานด้านสัตวแพทย์ ลงพื้นที่ตรวจติดตาม หมู่ที่ 4 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง เกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมือง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.หลัก) ของนายสมพงษ์ การะบูรณ์ พร้อมนี้ได้มอบเวชภัณฑ์ วิตตามินยาปฏิชีวนะ ยาถ่ายพยาธิ ป้องกันโรคในสัตว์ปีก -มอบเวชภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อฉีดพ่นโรงเรือนเลี้ยงไก่พื้นเมือง ให้คำแนะนำการจัดการฟาร์ม ด้านระบบการป้องกันโรคระบาด ไม่พบสัตว์ปีกป่วยตามนิยามของโรคไข้หวัดนก


@ ครอบครัวปศุสัตว์ “ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”
# กรมปศุสัตว์