วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแหลมสิงห์ ร่วมกับเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ ร่วมปฏิบัติงานตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2564 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุขบ้า ตามพระปณิธานฯ โดยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ สถานที่วัดปากน้ำแหลมสิงห์ พื้นที่ ม.1,2,3,4 และ สถานที่วัดท่าแหวน พื้นที่ ม.7,8,9,10 จำนวนสุนัข 369 ตัว  แมว 405 ตัว