วันที่ 26 มีนาคม 2564  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอมะขาม ตรวจติดตามฟาร์มสุกรรายย่อย จำนวน 7 ราย สุกร 36. ตัว พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคกลูตารัลดีไฮด์ Glutaraldehyde พื้นที่ตำบลท่าหลวง ตำบลวังแซ้ม  ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี