pic025 

      วันที่ 12 มกราคม 2563 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาคิชฌกูฏ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก่งหางแมว อาสาปศุสัตว์ในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมว และครูโรงเรียนตำรวจตระเวนบ้านหางแมว ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดภายในคอกสัตว์ และบริเวณโดยรอบคอกสัตว์ กิจกรรมด้านปศุสัตว์ ตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ณ โรงเรียน ตชด. บ้านหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

 

  

 

 

 

   

 

   

 

 


pic025 

     วันที่ 8 มกราคม 2564 ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ตรวจเยี่ยมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแหลมสิงห์โดยออกพื้นที่
- ตรวจเยี่ยมเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ (ไถ่ชีวิต/ชมรมกัลยาณมิตรจันทบุรี) จำนวน1กลุ่ม/โคเนื้อ7ตัว และให้คำแนะนำในการเลี้ยงดูแลโคเนื้อ แก่เกษตรกร
- ตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด (ชั่วคราว) เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ ให้คำแนะนำในการจัดการดูแลสุนัข และให้นัดผ่าตัดทำหมันสุนัขพร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสุนัข

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 


pic025 

     วันที่ 6 มกราคม 2564 ปศุสัตว์จังหวัดจัทบุรี ตรวจเยี่ยมฟาร์มเครือข่าย โชคประเวศฟาร์ม ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 


pic025 

     วันที่ 7 มกราคม 2564  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก่งหางแมว และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาคิชฌกูฏ ปฏิบัติงานเจาะเลือดโคเนื้อ-แพะ และตรวจติดตามโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ โครงการพัฒนาและสาธิตอาชีพตามแผ่นพัฒนาวิถีชีวิตเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้างที่รับสุกร แพะ ไก่ไข่ ในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมว

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 


pic025 

     วันที่ 6 มกราคม 2564 ปศุสัตว์สัตว์จังหวัดจันทบุรี ตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ จำนวน 2 ราย และตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแก่งหางแมว