pic025 

      วันที่ 19 มกราคม 2563 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอมะขาม ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงปศุสัตว์ ณ ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

 

  

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


pic025 

      วันที่ 19 มกราคม 2563 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ตรวจนับปริมาณนม UHT (นมโรงเรียน) ณ สหกรณ์โคนมเมืองจันท์ จำกัด ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

 

  

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


pic025 

      วันที่ 13 มกราคม 2564 ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี นำหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยและเฮโมรายิกเซฟติกซีเมีย กระบือทั้งหมดจำนวน 31 ตัว ฉีดวัคซีนแล้ว 27 ตัว ไม่ได้ฉีด 4 ตัว (ลูกเล็ก) พื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

 

  

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 


pic025 

      วันที่ 14 มกราคม 2564 ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ปศุสัตว์อำเภอท่าใหม่ และเทศบาลเมืองท่าใหม่ ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

 

  

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


pic025 

      วันที่ 13  มกราคม  2564  ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี  และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอมะขาม ตรวจติดตามฟาร์มสุกรขุน  ในพื้นที่อำเภอมะขาม  เกษตรกรจำนวน 5 ราย  
1.ฟาร์มไวยพจน์  เขียวประแดง  ม.10 ต.ปัถวี อ.มะขาม
2.ฟาร์มประยูร เขียวประแดง  ม.10 ต.ปัถวี  อ.มะขาม
3.ฟาร์มสมศรี เขียวประแดง  ม.10 ต.ปัถวี  อ.มะขาม
4.ฟาร์มวนิดา ร้อยอำแพง  ม.3 ต.วังแซ้ม อ.มะขาม
5.ฟาร์มสุมาลี พรมนา  ม.5  ต.ปัถวี  อ.มะขาม 
ซึ่งได้แนะนำการปรับปรุงเพื่อให้เข้าหลักเกณฑ์มาตรฐานฟาร์มสุกร ของกรมปศุสัตว์ เพื่อยื่นขอรับเป็นฟาร์มมาตรฐาน GAP