pic025

 

      วันที่ 23 มีนาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรีจัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ร่วมปฎิบัติงานผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวพร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการยกระดับมาตรฐานการให้บริการและประสานการนำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดไปสู่การปฏิบัติที่ เทศบาลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
ให้บริการสุนัขและแมวรวมทั้งสิ้น 26 ตัว

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

   


pic025

 

      วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุม ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2/2564 เพื่อมอบนโยบาย ติดตามความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน ของทุกกลุ่ม/ฝ่าย/ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ
     - มอบใบเกียรติบัตรให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก" ณ ห้องประชุม สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดจันทบุรี  โดยมีปศุสัตว์อำเภอและเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     

  

   


pic025

 

      วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองจันทบุรี ตรวจร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ok ร้านVC Meat (เนื้อหมู) และร้านปราณี ฟาร์ม (ไข่ไก่)  ต.จันทนิมิต อ.เมือง จำนวน 2 ร้าน

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     

  

   


pic025

 

      วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอขลุง ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองขลุง

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     

  

   


pic025

 

      วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสอยดาว จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร"การเชื่อมโยงระบบการผลิตและการบริหารจัดการด้านตลาดโคเนื้อ" ณ ศาลาประชาคมบ้านเตาถ่าน ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว โดยมี อ.วิบูลย์ ไวยสุระสิงห์(สุระสิงห์ฟาร์ม) /เกษตรอำเภอสอยดาว/ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และคำแนะ