pic025 

      วันที่ 21 มกราคม 2564 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สนง.ปศอ.เขาคิชฌกูฏ และสนง.ปศอ.แก่งหางแมว และตรวจโรงฆ่าสุกร สมศักดิ์  คำเพ็ชร  ม.6  ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

 

  

 

  

   

 

  

 

  

 

 

 

 

 


pic025 

      วันที่ 20 มกราคม 2564 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโป่งน้ำร้อน ให้บริการรักษาพยาบาลม้าป่วย เพศเมีย จำนวน 1 ตัว พร้อมติดตามแนะนำส่งเสริมการเลี้ยงให้กับเจ้าของม้า ม.6 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

 

  

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


pic025 

      วันที่ 20 มกราคม 2564 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก่งหางแมว ติดตามงานส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ในพื้นที่นำร่องหมู่บ้านคชานุรักษ์ ภายใต้โครงการอนุรักษ์ช้างป่า และแก้ไขปัญหาช้างป่าบุกรุกพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัดในภาคตะวันออก โดยตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงปศุสัตว์ ณ พื้นที่ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

 

  

 

  

   

 

 

 

 

  

 

 

 


pic025 

      วันที่ 20 มกราคม 2564 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก่งหางแมว ติดตามงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี กิจกรรมด้านปศุสัตว์ โดยให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงปศุสัตว์ และร่วมกันพัฒนาคอกสัตว์ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแเดนบ้านบ่อชะอม ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

 

  

 

  

   

 

 

 

 

  

 

 

 


pic025 

      วันที่ 19 มกราคม 2564  ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี และปศุสัตว์อำเภอเขาคิชฌกูฏ ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ต.คลองพลู และตรวจเยี่ยมฟาร์มไก่ไข่บริษัทซีพี ตำบลเขาวงกต