pic025

 

      วันที่ 27 มกราคม 2564 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรีร่วมกับปศุสัตว์อำเภอท่าใหม่ และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ลงพื้นที่สอบสวนโรคในสัตว์ปีก ฟาร์มไก่เนื้อในพื้นที่อำเภอท่าใหม่ โดยได้ให้แนะนำฟาร์มให้เข้มงวดมาตรการในการควบคุมและป้องกันเชื้อแซลโมเนลลา

 

  

 

  

   

 

  

 

  

 

 

 

  


pic025 

      วันที่ 26 มกราคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ คณะทำงานผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่าน ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน และนายอำเภอสอยดาว สนับสนุนโครงการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสในโรงเรียน
โดยมีเจ้าหน้าที่จากด่านกักกันสัตว์สระแก้ว ด่านกักกันสัตว์จันทบุรี เข้าร่วมปฏิบัติงานพ่นยาฆ่าเชื้อในโรงเรียนพื้นที่อำเภอสอยดาว จำนวน 16 โรงเรียน การปฏิบัติงานดังกล่าวเพื่อส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นในการฆ่าเชื้อโรค Covid-19 และเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียนในพื้นที่อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

 

  

 

  

   

 

  

 

  

 

 

 

  


pic025 

      วันที่ 22 มกราคม 2564 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี ปฏิบัติงานรักษาโคนม จำนวน 2 ตัว ดังนี้
ตัวที่ 1 มีอาการเจ็บที่บริเวณขาหลังซ้าย โดยให้ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ฉีดยาลดการอักเสบให้กับโคต่อเนื่องอีก 2 วัน
ตัวที่ 2 พบก้อนเนื้องอกบริเวณหลังเต้านม ได้ทำการผ่าตัดนำเนื้องอกออกและส่งตัวอย่างเพื่อดูลักษณะเนื้อเยื่อต่อไป

 

  

 

  

   

 

  

 

  

 

 

 

  


pic025 

      วันที่ 22 มกราคม 2564 ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564  ทั้งนี้ ไม่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบของกรมปศุสัตว์

 

  

 

  

   

 

  

 

  

 

 

 

 

 


pic025 

      วันที่ 21 มกราคม 2564 ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ ปศอ.นายายอาม และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอนายายอาม เข้าตรวจติดตามการประเมิน การก่อสร้างโรงชำแหละสุกรนายายอาม บ.หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า จำกัด  ณ ต.ช้างข้าม อ.นายายอาม
และเข้าตรวจเยี่ยมจุดตรวจและเฝ้าระวังการเคลื่อนย้าย บริเวณตู้ทางหลวงอำเภอนายายอาม ซึ่งเป็นจุดติดต่อระหว่างจังหวัดระยองกับจังหวัดจันทบุรี โดยให้การแนะนำการปฏิบัติงานและเน้นย้ำมาตรการให้กับเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์จันทบุรี