pic025

 

      วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก่งหางแมว ฝึกอบรมเกษตรกรทำผลิตภัณฑ์ด้านปศุสัตว์  ตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 10 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (ศพก.) ด้านปศุสัตว์ หมู่ทึ่ 4 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

 

 

  

 

     

  

   


pic025

 

      วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้มอบหมายให้ นายฤหัส ไชยศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี หัวหน้าสำนักงานสาขาช่างตวงวัดเขต4-2 จันทบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบร้านค้าสำหรับการบริโภคในพื้นที่อำเภอเมือง ที่ตลาดเจริญสุข เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเทศการตรุษจีนที่จะมาถึง เพื่อให้เกิดความมั่นใจกับผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยมีกิจกรรมดังนี้

      - สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ได้สุ่มตรวจราคาสินค้าภายในตลาด พบว่า สินค้าในตลาดดังกล่าวไม่ได้ขายเกินราคาตามที่กรมการค้าภายในกำหนด

      - สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรีพบว่าเนื้อสัตว์ทุกร้านมีความปลอดภัย มีแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์อย่างชัดเจนถูกต้องตามกฏหมายที่กรมปศุสัตว์กำหนด พร้อมนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคเลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่มีป้าย ปศุสัตว์ OK

      - หัวหน้าสำนักงานสาขาช่างตวงวัดเขต4-2จังหวัดจันทบุรี สุ่มตรวจตราชั่งในพื้นที่ตลาด พบว่าตราชั่งในตลาดมีความเที่ยงตรง ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค

 

 

  

 

     

  

   


pic025

 

      วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 งานปศุสัตว์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก่งหางแมว ตรวจเยี่ยมติดตามงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงกวาง กลุ่มพวา, กลุ่มสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว  และติดตามงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก ร.ร.ตชด. บ้านหางแมว จำหน่าย เป็ดราคา 80 บาท  แนะนำการคัดเลือก แม่พันธุ์ จำนวน 4 ตัว

 

 

  

 

  

   

   

  

   

 

 

 

 


pic025

 

      วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสอยดาว ดำเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมสร้างผู้นำเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์ (Young Smart Farmer) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 10 ราย เป็นเกษตรกรอายุระหว่าง 17-45 ปี ณ สชาติฟาร์ม 62/1 หมู่ที่ 15 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

 

 

  

 

  

   

   

  

   

 

 

 

 


pic025

 

      วันที่  4 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับเทศบาลเมืองจันทนิมิต ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองจันทนิมิต อำเภอเมือง จ.จันทบุรี ให้แนะนำแก่ผู้ประกอบการค้าซากสัตว์  เรื่องใบรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์(ใบ รน.) และใบอนุญาตค้าสัตว์และใบอนุญาตค้าซากสัตว์ ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฏหมายที่กำหนด