pic025

 

      วันที่ 3 กุมภาพันธ์  2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี  และอบต.คมบาง ตรวจฟาร์มสุกรก่อนนำเข้าเลี้ยงใหม่ ของ นายรัฐภูมิ  เอี่ยมสกุล (ฟาร์มหมูทอง) หมู่ 8 ตำบลคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี  โดยได้แนะนำให้เจ้าของฟาร์ม ปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสีย และให้เข้มงวดเรื่องความสะอาดภายในฟาร์ม เพื่อลดปัญหากลิ่นเหม็นต่อไป

 

  

 

  

   

 

  

 

  

  

   

 

 

 


pic025

 

      วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอสอยดาว และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี สาขาจังหวัดจันทบุรี ร่วมคัดเลือก Key Farm เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ในพื้นที่เขตปศุสัตว์ที่ 2 ประจำปี 2564 จำนวน 1 ราย คือ นายสุชาติ   ป๊อกตัง (สุชาติฟาร์ม) ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี และสำรวจความต้องการกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดไก่พื้นเมือง ประจำปี 2564 นายอกฤษณ์   คำจันทร์ หมู่ที่ 12 บ้านสวนส้ม ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

 

 

  

 

  

   

   

  

   

 

 

 


pic025

 

      วันที่ 29 มกราคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสอยดาว ปฏิบัติงานพ่นยาฆ่าเชื้อให้โรงเรียนบ้านทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ก่อนเปิดการเรียนการสอน

 

  

 

  

   

 

  

 

  

  

   

 

 

 


pic025

 

      วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี มอบให้ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอตรวจติดตามผลการรับนมโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ซึ่งไม่พบการเกิดปัญหาในการรับนม

 

  

 

  

   

 

  

 

  

  

   

 

 

 


pic025

 

      วันที่ 28 มกราคม 2564 ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุม ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2564 เพื่อมอบนโยบาย ติดตามความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน ของทุกกลุ่ม/ฝ่าย/ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ 
     - มอบใบเกียรติบัตรให้แก่พนักงานราชการที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ และรองชนะเลิศ อันดับ ที่ ๒ ในกิจกรรม ป้องกันแก้ไขและเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก ปีงบประมาณ  2564 ณ ห้องประชุม สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดจันทบุรี  โดยมีปศุสัตว์อำเภอและเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน